La consolidació de les feines realitzades aconsella d’un seguiment continuat (Mentoring), que no deuria ser inferior a un any després de la finalització del Conveni d’Implantació.

Consistiria en sessions diàries (o de més d’un dia) cada dos mesos o, en el seu defecte a determinar juntament amb l’empresari. Els aspectes més habituals que es realitzen en aquest servei, són:

  • Consolidació del treball realitzat.
  • Formació en relleus generacionals.
  • Assistència a Consells d’Administració.
  • Assessoraments puntuals.