Relació de projectes a dissenyar i implantar, definits en el pla d’actuació, on el seu desenvolupament, consensuat i personalitzat, alinearan els objectius i motivacions de l’empresa i l’empresari.

Es marcaran, si així fora necessari, uns ratis indicatius de l’evolució dels aspectes a desenvolupar e implantar. Els punts més destacables son:

  • La total col·laboració de tots els actors implicats, propietat, direcció, comandaments entremitjos, etc.
  • Definir un PLA D’ACTUACIÓ inicial, de mutu acord i subjecte a possibles modificacions durant el desenvolupament dels diferents projectes.
  • Realització d’informes de progres setmanals.
  • Confidencialitat de tota la informació intercanviada.